ผลงานยืนยันคุณภาพ

ผลงานยืนยันคุณภาพ

เตรียมสอบเข้า ม. 1 และ ม.4 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

รับรองผล 100 % หลังจากการประเมินจากทีมผู้สอน

วิชาที่เปิดสอน: คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย

วิธีการสอน: สรุปเนื้อหา และเน้นการทำโจทย์สอบแข่งขันที่หลากหลาย

ควบคุมคุณภาพ: ดร. พิพัฒน์ ทองฉิมและทีมผู้สอน จะประเมินความรู้นักเรียนเป็นระยะ

สมัครเรียน: ระบุโรงเรียนที่จะสอบเข้า เพื่อจะได้เน้นแนวข้อสอบเป็นพิเศษ

เรียนแบบชิว...ชิว สไตล์บุฟเฟ่ต์

รูปแบบการสอน: LEARNING BY DOING

รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม

วิชาที่เปิดสอน: คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สถิติ แคลคูลัส

กลศศาสตร์ (ของแข็ง-ของไหล)


ระดับที่เปิดสอน: ประถม มัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

English Programme

Mathematics
Physics
Chemistry
Biology

บรรยากาศโรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

บรรยากาศโรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

บรรยากาศออฟฟิศของโรงเรียน

บรรยากาศออฟฟิศของโรงเรียน

ปรัชญาการสอน

แนวทางการสอนเด็กของผู้สอนใช้หลัก 3 ประการ

1. เข้าใจ คือ ผู้สอนต้องเข้าใจใน วิชา เนื้อที่ จะสอนอย่างถ่องแท้ พร้อมที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างถูกต้อง

2. เข้าถึง คือ ผู้สอนต้องเข้าถึงผู้เรียน ต้องทราบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนโดยทำการทดสอบก่อนเรียน ความชอบและความไม่ชอบวิธีการสอน

3. พัฒนา คือ ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองและผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ เต็มศักยภาพของผู้เรียน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษามีปัญหาวิชาพื้นฐาน เราช่วยได้

Calculus
Statistics
English
Physics
Chemistry
Engineering Mechanics (statics & dynamic)
Mechanics (Solid & Fluid)
รับรองผล สอบผ่านแน่นอน

PSU GET

การสอบ PSU GET ไม่ยากอีกต่อไป
เพระเรามีครูสอนที่มีความชำนาญ เข้าใจข้อสอบเพื่อให้ท่านทำข้อสอบได้

แผนที่โรงเรียนกวดวิชาธิติพัฒน์

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
นายกสุภาภรณ์ สังขชาติ กล่าวเปิดโครงการ

ครูแดง ในฐานะหัวหน้าทีมผู้สอนกล่าวทักทายผู้บริหารของเทศบาลเมืองคลองแห และกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตเทศบาลเมืองคลองแหเข้าร่วมโครงการ

บรรยากาศในห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ภายใต้ความเร่งคงที่ มีสูตรที่ใช้การคำนวณมี 4สูตร ดังแสดงในรูปโดยมีรายละเอียดของตัวแปรดังนี้ u = ความเร็วต้น (m/s), v= ความเร็วปลาย (m/s), s= การกระจัด (m), a = ความเร่ง (m/s2) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้น การแทนค่าตัวแปรต้องติดเครื่องหมายด้วย โดยกำหนดให้ทิศของ u เป็น + เสมอ ตัวแปรใดมีทิศตรงข้ามกับ u ให้แทนค่าเป็น - เสมอ ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ใช้สูตรเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน a เป็น g = ความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วง (10 m/s2) หลักการคิดเหมือนกันโดยให้ทิศ u เป็น + เสมอ ส่วนตัวแปร t = เวลา (s) เป็นปริมาณสเกลาร์ไม่ต้องคิดเครื่องหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น